فضاهای آموزشی
 
 

پیش دبستان

 
 

 
 

 
 

کلاس اول

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

کلاس دوم

 
 

 
 

 
 

کلاس سوم

 
 

 
 

 
 

کلاس چهارم

 
 

 
 

 
 

کلاس پنجم

 
 

 
 

 
 

کلاس ششم

 
 

 
 

کتابخانه و سایت رایانه

 
 

 
 

 
 

حیاط

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

نمازخانه

 
 

 
 

 
 

راهرو ها و فضاهای اداری

 
 

 
 

 
 

دفتر مدیریت

 
 

نمای بیرونی مجتمع